CONTINGUTS GENERALS I CRITERIS AVALUACIÓ

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 1r DE BATXILLERAT

Per al curs 2013/14 el Departament de Llengua Catalana i Literatura, ha programat per al 1r de Batxillerat un total de tres hores setmanals.
Llibre de text: Llengua i literatura-1. Vicens Vives. Batxillerat

BLOCS DE CONTINGUTS:

LLENGUA: 
 • Comunicació
 • Fonètica i ortografia
 • Gramàtica: morfologia i sintaxi
 • Lèxic
 • Tipologia textual
LITERATURA:
 • Introducció a la literatura i al comentari de text
 • Història de la literatura catalana des dels orígens fins al s. XVIII

LECTURES OBLIGATÒRIES: 

1a AVALUACIÓ:
 • Pere Calders: Cròniques de la veritat oculta. Educaula
 • El llibre de les bèsties. Ed. Proa.
2a AVALUACIÓ:
 • Joanot Martorell. Tirant lo Blanc. Ed. Castellnou: Hermes./ Columna Jove /Curial e Güelfa. Educaula (Triar-ne una)
 • Santiago Rusiñol: L’auca del senyor Esteve / Àngel Guimerà: Terra baixa / Joan Puig i Ferreter: Aigües encantades, Ed. 62 (Triar-ne una)
3a AVALUACIÓ:
 • Maria-Antònia Oliver: Joana E. Ed. La Magrana. / S. Alzamora: Sara i i Jeremies. Ed. Moll / Albert Sànchez Piñol: La pell freda. Ed. La campana. / (Triar-ne una)
 • Narcís Oller: L’escanyapobres. Castellnou edicions/ col·lecció clàssics catalans./ La bogeria / Pilar Prim / La Papallona, Ed. Biblioteca Selecta (Triar-ne una)

REQUISITS PER APROVAR:

1r. Llegir i demostrar la comprensió de les lectures obligatòries. 
2n. És fonamental que dins classe parleu sempre en català.
3r. Per tenir superat el curs de Llengua Catalana i Literatura s’hauran d’aprovar els objectius mínims o sigui el 50% de cadascun dels blocs següents.

CRITERIS D’AVALUACIÓ i QUALIFICACIÓ:
Per tenir superat el curs de Llengua Catalana i Literatura s’hauran d’aprovar els objectius mínims de cadascun dels blocs següents. 

BLOC 1: Els controls d’avaluació dels continguts es produiran al llarg de tot el curs a través de dues proves per avaluació. Es farà mitjana a partir d’un 3. 
La mitjana d’aquestes notes representarà el 80% de la nota final. 

BLOC 2: S’avaluarà el treball d’aula, la feina que s’encarregui per fer fora de l’horari lectiu i el corresponent lliurament dins del termini establert i l’autocorrecció de les activitats. A través de l’observació diària, el professor/-a sap si usau fluïdament la llengua catalana. Pel que fa a l'expressió escrita, l'alumnat haurà d'escriure amb coherència, cohesió i correcció. 
Les observacions d’aquest apartat representaran el 10% de la nota global.

BLOC 3: S’avaluarà l’assistència i la puntualitat a classe, l’actitud cap a la llengua catalana, que ha de ser positiva, la participació constructiva a classe, la convivència democràtica, l’ordre i el respecte dins de l’aula, l’atenció a les explicacions fetes pel professor/-a i la predisposició favorable cap a l’assignatura. 
Aquest apartat representarà el 10 % de la nota definitiva.

* Si un alumne/a no té assolits els mínims d’expressió escrita exigits  no aprovarà l’assignatura i haurà de recuperar l’expressió escrita. Criteris correcció ortogràfica

RECUPERACIÓ:
La recuperació dels llibres de lectura es realitzarà durant l’avaluació següent, d’aquesta manera l’alumnat recupera progressivament els llibres pendents.
La recuperació d’avaluació es realitzarà al final de curs, durant el mes de juny i hauran de presentar-se aquells alumnes que tenen alguna avaluació pendent.

Per fer el seguiment de la matèria i informar de les activitats que els alumnes realitzen farem servir aquest blog: http://1rbatiessablancadona.blogspot.com.es/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada